Zorgvisie

Groeien,
Hoe doe je dat vroeg de rups zich af… dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste vlinder.
Je doet het best heel traag, bedacht de slak
en stap voor stap, zei de duizendpoot wijs.
Soms is groeien ook best lastig, vond de bij, maar dan ben je gelukkig niet alleen, dan helpen wij je er wel doorheen.
Rups dacht heel lang na…
Ja, zo zou ze groeien… geduldig, bedachtzaam en naarstig
om dan écht te vliegen, als de mooiste vlinder.

 

Graag naar school komen’ is het hart van onze school. We streven ernaar dat onze kinderen en het leerkrachtenteam zich goed voelen met hun mogelijkheden en hun eigenheid. Je goed voelen met je sterke en minder sterke kanten is immers de start om tot leren te komen.

We willen aandacht voor ELK kind, want elk kind heeft andere noden en moet evenveel kansen krijgen. Kinderen die niet goed in hun vel zitten, moeilijkheden hebben met leerstof, die een leervoorsprong hebben, die een gedragsstoornis vertonen… allemaal kinderen met specifieke noden.

We zetten in op een zo breed mogelijk onderwijs waarbij overleg binnen de school, met de ouders, het kind en externen belangrijk zijn.

Samen zoeken we naar een gepaste aanpak die aansluit bij het individuele kind zodat ze kunnen evolueren en groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling.

Kritisch evalueren we ons onderwijsaanbod in functie van een kwalitatieve en zorgzame school.

Onze zorgvisie draait hierom:

We willen ‘laagdrempelig’ zijn,  zorg dragen voor het kostbaarste dat u aan ons toevertrouwt.

Een ‘luisterend oor’, dat willen we zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten zodat iedereen zich gehoord voelt.

Ouders en kinderen willen we mee betrekken bij het zorgverhaal.

We kiezen voor een eerlijke en open communicatie.

We zijn ons bewust van onze draagkracht.

Kinderen laten groeien tot zelfbewuste, breed gevormde jongeren met veel zelfvertrouwen, dat is wat we willen.

We willen een OPEN SCHOOL zijn, waar ouders en kinderen zich WELKOM voelen!

Onze zorg wordt stapsgewijs opgebouwd:

Brede basiszorg
De klasleerkracht is de spilfiguur binnen de zorg. Zij/hij zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Dit probeert de leerkracht te bekomen door een veilig klasklimaat te creëren, de lessen uitdagend, boeiend en functioneel te maken en de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de klas. Op die manier krijgen kinderen maximale leerkansen.

Verhoogde zorg
Soms loopt de ontwikkeling van een kind wat vlugger, wat trager, wat minder goed. Dan gaat de klasleerkracht met de zorgcoördinator bespreken welke stappen samen gezet kunnen worden om het ontwikkelingsproces een stimulans te geven. Er wordt vooral gekeken naar wat het kind nog extra nodig heeft. In deze fase biedt de zorgcoördinator hulp aan de leerkrachten, aan de kinderen.

Uitbreiding van zorg
Voor sommige kinderen volstaat de verhoogde zorg niet meer. Het schoolteam voelt dat zijn inspanningen, die van de ouders en van het kind geen of onvoldoende resultaat opleveren. Het schoolteam roept dan de hulp van het CLB in als ouders hiermee akkoord gaan. Hun kind wordt besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Er wordt beslist of een individuele begeleiding met eventueel een verder onderzoek aangewezen is. In dit geval wordt er steeds een overleg met ouders ingepland.

Overstap naar een school op maat
Soms hebben de inspanningen die de school doet om de nodige zorg te realiseren voor een kind niet het gewenste resultaat: het kind functioneert niet beter, hij/zij voelt zich nog steeds niet beter op school, de ontwikkeling evolueert niet, …. . In zo’n situatie kan er geadviseerd worden om de overstap te maken naar een school die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van het kind of kan het kind in de school blijven op basis van een individueel aangepast curriculum.